TECNOLOGIA

jueves, 8 de junio de 2017

Energies renovables: energia solar

1- Energia solar fotovoltàica

L'energia solar fotvoltàica es obtenida directament de la radiació solar mitjanzant-se un material semiconductor anomenat cèlula fotovoltàica feta de silici.

Cèlula fotovoltàica


2- Energia solar tèrmica

Aprofita l'energia del Sol per a produïr calor.
Procès per a escalfar aigua amb l'energia solar tèrmica

3- Forns solars

Els forns solars aprofiten l'energia solar per concentrar el calor a un punt determinat. Poden arribar a temperatures molt altes.
El horno solar ubicado en Odeillo en los Pirineos Orientales en Francia puede alcanzar temperaturas de hasta 3500 °C.


Energies renovables: Centrals hidroeléctriques.

Una central hidroeléctrica es una central generadora d'electricitat que aprofita la força de l'aigua per generar electricitat.

- Minicentrals

Centrals d'aigua fluint

Es construeixen en els llocs on l'energia hidroeléctrica ha de ser utilitzada en l'instant en que es disposa d'ella per accionar les turbines.

Aigua embalsamada


Aprofita l'aigua embalsamada de rius, llacs o pantans artificials mitjançant-se d'una presa.

Centrals de regulació

Tenen la posibilitat d'enmagatzemar e la presa, ja que representen periodes més o menys prolongats d'aports de caudals mitjans anuals.

Central d'acumulació


Acumulen caudal mitjançant-se de bombeig. La seva actuació es basa en aumentar la seva energia potencial.

Grans centrals

- Yang tsé (Tres Gorges)

Vista Satèlit


Localització de la pressa a la Xina.

Situada al riu més llarg de l'Àsia, el Yang Tsé, a China, la presa de les Tres Gorges es la més gran del món. Es va començar a construir al 1994, i es va acabar el 30 d'octubre de 2010. 


- Asswan (Nil egipci)La pressa vista des de sobre.Vista satèlit de la pressa.Localització de la pressa a EgipteTemple del faraó egipci Ramsés II a Abu Simbel, es va tenir que salvar aquesta valuosa edificació per construïr la pressa.

La pressa va ser construida al llac Nasser per evitar que el Nil es desbordi mai més, des de l'antigutat, el Nil inundava part de la seva conca, i van construir aquesta pressa per evitar-lo.


El laboriós treball va ser realitzat per diferents païssos, ajudant a Egipte, els païssos que van ajudar van ser Espanya, Itàlia, Païssos Baixos i Estats Units.El temple de Debod, situat a Madrid, va ser un regal que Egipte va fer a Espaya per la seva 

Centrals nuclears

Les centrals nuclears són unes centrals generadores d'energia a partir de la fissió nuclear. En aquest procès s'utilitzen els minerals naturals urani i plutoni. No deixen de ser naturals, però són molt inestables.

1- Funcionament

En una central nuclear, l'energia s'extreu del nucli dels àtom mitjanzant-se del mètode de fissió,  ja que en trencar-se desprenen l'energia d'enllaç a l'interior de l'àtom que unia les partícules separades.

2- Reacció en cadena

El que jo crec que és una reacció en cadena es que una explosíó causa dos altres explosions, i dos explosions causen quatre, i així successívament. Per si aquesta informació és massa bàsica, he cercat informació i això és el que he trobat: Una reacció en cadena és una reacció química o nuclear en què el producte de la qual és alhora un dels substrats, donant lloc a una successió de noves reaccions i a una progressió exponencial del nombre de reaccions al llarg del temps.

3- Urani i plutoni

l'urani i el plutoni són els minerals radioactius que s'utilitzen per fer la fissió nuclear. Aquest métode no és renovable perquè l'urani i el plutoni triguen alguns milions d'anys en regenerar-se.

4- Fusió nuclear

Fins ara, hem parlat de l'anomenada "fissió nuclear", que es tracta de separar àtoms per aconseguir energia. Ara, parlarem una mica de la fusió nuclear, que es tracta d'ajuntar àtoms per aconseguir energia. Això es renovable, ja que consum únicament aigua. Aquesta font d'energia es la que utilitza el Sol, ajunta àtoms d'heli per aconseguir tota la seva energia. El problema es que no la sabem utilitzar, i ja s'han fet proves nuclears amb les bombes H, amb fusió nuclear integrada.
La bomba del Tsar, la més poderosa de la història, va ser una bomba H

Bomba del Tsar vídeo

5- Projecte ITER

El projecte ITER es situa a França, treballen les persones més intel·ligents del món per trobar una manera d'utilitzar la fusió nuclear. Es tan productiva que amb un sol got d'aigua, podem suministrar energia a una ciutat com Barcelona, es a dir, uns 2.000.000 d'habitants, durant un any.

Consequencies de la contaminació


la contaminació té moltíssimes inconveniencies, tant directes com indirectes, ara veurem unes quantes:

1- Pluja àcidaCom heu pogut veure, la pluja àcida es forma quan els materials contaminants dels cotxes, fàbriques, etc. es junta amb els núvols de pluja. Té efectes desastrosos a la natura, com la destrucció de ecosistemes (boscos, ecosistemes aquàtics...)

2- Efecte hivernacle

L'efecte hivernacle és quan l'atmosfera permet entrar al calor però no el deixa sortir. Aquesta es la raó de que Venus, sent el segon planeta més a prop del Sol, es més calent que Mercuri, el més proper. El nostre efecte hivernacle no és tan fort, però si no fem res, podriem arribar a tenir un planeta com Venus.

Avantatges i inconvenients de les centrals tèrmiques

1. Avantatges

- Són barates
- Simple de construïr
- Eficient
- Aumenta l'electricitat generada pel combustible

2. Inconvenients

- Es contaminant
- No renovable
- Alteren el microclima local
- Alteren els ecosistemes fluvials per el vertiment d'aigua calent
- El seu rendiment és baix, malgrat de la millora en la seva eficiencia

Central tèrmica de Puertollano

carbò

La central tèrmica obté energia mitjanzant-se de la combustió de carbó, gas o gasoil.

Extracció de carbó


Per recolectar carbó hi ha diferents tècniques, exposades aquí:

Mina de pou: és fa un pou vertical fins arribar a la veta de carbó. S'utilitzen elevadors per recolectar el mineral més fàcilment.

Mina de galeria: Es fa a la ladera d'una muntanya per extreure el carbó quan està a dins d'una muntanya.

Mina en decliu: S'utilitza aquesta téqunica quan les vetes estan a unes profunditats moderades.

Mina a cel obert/cantera: Aquesta tècnica s'utilitza quan la veta de carbó està a la superfície.

Funcionament d'una central tèrmica

1- El carbó ha de ser reduït a un pols fi.
2-El pols de carbó es bombejat fins a un forn mitjançant-se d'un aire calent
3- El calor produït per la crema del carbó s'utilitza per bullir l'aigua que flueix per les tuberies de la caldera. El problema d'aquest procès es que contamina molt.
4- El vapor assoleix temperatures de 600ºC i es enviat a una turbina on es fa girar a gran velocitat.
5- Al sortir d ela turbina, el vapor arriba a un condensador on es torna a convertir en aigua líquida per a ser bombejada una altra vegada fins a la caldera.
6- El vapor produït pel condensador es enviat a la torre de refrigeració (la xemeneia gran) on es torna a condensar i es bombejada una altra vegada al condensador.
 7- L'eix de la turbina està conectat a u generador que produeix electricitat. Mitjanzan-se de transformadors s'aumenta el seu voltatge per a enviarla a la red elèctrica.

Com podem veure aquesta gràfica, un 50% del carbó s'utilitza per gereració d'electricitat.


Classificació de l'energiaCliqueu per a veure en hd

jueves, 27 de abril de 2017

Clasificació de l'energia

1. Energía mecánica: este tipo de energía se relaciona con la posición y el movimiento de un cuerpo, por lo que se compone de dos subtipos: la energía cinética y la potencial. La primera se puede definir como la cantidad de energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, mientras que la segunda se refiere a la posición que ocupa un cuerpo dentro de un campo de fuerzas conservatorio

2. Energía electromagnética: a grandes rasgos, este tipo se define como la cantidad de energía almacenada en una región o zona del espacio dentro de un campo electromagnético. Se compone a su vez de la energía radiante, calórica, potencial y eléctrica. La radiante es la energía que contienen las ondas electromagnéticas, como la luz; la calórica se refiere a la cantidad de energía que un cuerpo puede desprender tras una reacción química de oxidación; la energía potencial es la misma que la anteriormente definida; finalmente, la energía eléctrica es el resultado de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos.

3. Energía interna: este tipo de energía es la suma de los componentes de la energía mecánica, es decir de la energía cinética y de la potencial.

4. Energía térmica: a grandes rasgos, esta es la energía que se libera en forma de calor, la cual es proporcional a la temperatura absoluta, además de que se puede incrementar o disminuir precisamente por la transferencia de energía.

5. Energía en reposo: este tipo de energía es uno de los resultados más importantes de la famosa teoría de la relatividad propuesta por Einstein. Este tipo de energía está relacionada a la masa de un cuerpo.

6. Energía de desintegración: este tipo de energía es el resultado de un proceso de desintegración, la cual hace referencia a la diferencia de energía en reposo entre las partículas iniciales y finales de dicho proceso.

7. Energía del vacío: como su nombre lo indica, este tipo de energía se define como la capacidad de que exista energía en el espacio, aún con la ausencia de materia.

8. Energía de ionización: es un tipo de energía química, la cual hace referencia a la cantidad de energía necesaria para ionizar una molécula o un átomo. Es una forma de energía potencial.

9. Energía de enlace: es la energía potencial que se almacena en los enlaces químicos de un compuesto.

10. Energía eólica: es un tipo de energía natural. Por lo tanto, es la energía que se obtiene de la acción o fuerza del viento.

11. Energía geotérmica: es la energía que se desprende de la emisión de calor por parte de la Tierra, como por ejemplo el vapor de agua de un geiser.

12. Energía hidráulica: es la energía que resulta de la acción de un cuerpo de agua.

13. Energía solar: es otro tipo de energía natural que, tal y como su nombre lo indica, se obtiene gracias al sol. De esta manera, esta puede ser luminosa o calórica.jueves, 20 de abril de 2017

Centrals tèrmiques de carbò

EXTRACCIÓ DE CARBO
1: Mina pozo Quan els dipòsits de carbò están molt profunds a la terra.

2: Mina de galería Quan el filò aflora a la superficie, generalment el vassant d'una montanya.

3: Mina en declieve S'utilitza aquest mètod quan els depòsits de carbò están situats a profunditats moderades.

4: Mina a cel obert o cantera Quan el carbò es troba a prop de la superficie.


Funcionament d'una central térmica

1: El carbò ha de ser reduit fins estar a un pols fi

2: El pols del carbò es unj bombejat fins a un forn mitjancant d'un aira calent

3: El calor produit per la crema del carbò s'utilitza per bullir l'aigua que flueix a la caldera. El problema  es que aquest procés contamina molt.

4:El vapor assuleix temperaturas de 600ºC i es enviat a una turbina on es fa el prosediment

5:Al sortir de la turbina, el vapor arriba a un condensador on es trorna a fer el procediment de vporització

6: El vapor produit per el condensador es enviat a la torre de refrigeració on es transforma en aigua y es bombejada un altre vegada al condensador

7:REl eix de la turbina està conectada a un generador que produeix la electricitat. Mitjancanttransformadors s'augmenta el seu voltatje per enviarla a la red
martes, 4 de abril de 2017

Què es la energia?

El término energía (del griego ἐνέργεια enérgeia, «actividad», «operación»; de ἐνεργóς energós, «fuerza de acción» o «fuerza de trabajo») tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento.
En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología asociada) para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico.


Aquí os dejare un enlace donde os lo explica mejor.

lunes, 3 de abril de 2017